Avís Legal

Aquesta web és propietat exclusiva de PARC CENTRAL (DASTARI, S.L.) i està protegida, juntament amb els seus continguts i creacions intel·lectuals, per les lleis i els tractats internacionals sobre drets d’autor.

Tots els drets estan reservats. Cap dels seus continguts (textos, imatges, i qualsevol altre material) no podrà ser reproduït, distribuït, comunicat públicament, transmès, emmagatzemat, o modificat sense la prèvia autorització per escrit de PARC CENTRAL (DASTARI, S.L.). Els usuaris sí que podran visualitzar en pantalla, descarregar i emmagatzemar la informació continguda a la web, i reproduir-la amb finalitats únicament privades, excloent d’aquesta autorització tot ús comercial.

PARC CENTRAL no es fa responsable de la informació a què es pot accedir a través d’enllaços a sistemes externs que no en depenguin.

PARC CENTRAL no pot assegurar que la web i el servidor estiguin lliures de virus, i no es fa responsable dels danys causats per accedir-hi.

Tots els drets reservats. DASTARI, S.L.  C.I.F. B58500612. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 8906, foli 157, full número B-82603, inscripció 6a.

Política de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?
Identitat: DASTARI, S.L. (CIF B58500612) Direcció postal: Rambla de Catalunya 121, 1er. 08008 – Barcelona. Telèfon: 934150927. Correu electrònic: rgpd@parccentralcoworking.com
Amb quina finalitat tractem les teves dades?
A Parc Central tractem la informació que ens facilitin els interessats per tal de:
 • Gestionar la relació amb els nostres clients, socis i usuaris;
 • Gestionar les consultes efectuades;
 • Gestionar les inscripcions a formacions, cursos i altres activitats;
 • Gestionar la relació comercial mitjançant l’enviament d’informació als clients, usuaris i interessats.
Amb les teves dades no enviarem publicitat en base a decisions automatitzades com l’elaboració de perfils sense el teu consentiment.
Quant de temps conservarem les teves dades?
Les dades personals que ens proporcionis es conservaran:
 • Mentre duri la nostra relació comercial;
 • Mentre no t’oposis al tractament, o ens demanis la supressió de les dades;
 • Mentre les dades s’hagin de conservar per una obligació legal.
Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
La base legal per al tractament de les teves dades és:
 • execució d’un contracte o relació contractual, per al cas dels clients i proveïdors;
 • consentiment exprés obtingut de l’interessat, per al cas dels interessats que ens sol·liciten informació;
 • interès legítim i subsidiari del responsable, per al cas dels altres clients.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les teves dades personals no es comunicaran a cap altra empresa, ni s’utilitzaran per cap altra finalitat, llevat de la cessió legítima que puguem fer a empreses del mateix grup, llevat que:
 • La comunicació es faci en compliment d’una obligació legal;
 • La comunicació es faci en interès legítim i ponderat del responsable;
 • La cessió de dades es realitzi a proveïdors i col·laboradors i sigui necessària per prestar-nostres serveis.
Quins són els teus drets?
 • Qualsevol persona té dret a obtenir informació d’aquesta empresa sobre si estem tractant dades personals que la concerneixen o no.
 • Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, entre d’altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies que preveu l’article 18 de l’RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
 • Els interessats poden oposar-se a el tractament de les seves dades amb fins de màrqueting o publicitat, inclosa l’elaboració de perfils.
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats també tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre’ls a un altre responsable o empresa.
Com pots exercir els teus drets?
 • Mitjançant escrit dirigit a rgpd@parccentralcoworking.com, adjuntant una còpia del teu document d’identitat.
Quines vies de reclamació hi ha?
Si consideres que els teus drets no han estat atesos adequadament, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
Close
Close
icon-whats
Skip to content